Keuzeproces
In onze visie1 heeft verzuim zelden alleen met ziekte te maken. Mensen met vergelijkbare klachten laten verschillende verzuimpatronen zien. De één meldt zich ziek bij de eerste beginselen van griep, de ander is zelfs met veertig graden koorts niet van het werk weg te slaan. Er wordt dus een keuze gemaakt. De keuze voor verzuim is soms nauwelijks vermijdbaar, maar vaak ook wel. De keuze wordt naast de aard van de klacht, be´nvloed door de persoon zelf en door zijn sociale omgeving. Ook de balans tussen werk en persoon is van grote invloed. Een medewerker die het niet naar zijn of haar zin heeft op het werk, volledig overvraagd wordt en zich verwaarloosd voelt door de leidinggevende, zal een andere keuze maken dan een medewerker die iedere dag met veel plezier naar het werk gaat.
Het gaat hier om arbeidswaardering en de motivatie om naar het werk te gaan. Dit heeft invloed op de keuze van de medewerker om zich al dan niet ziek te melden.

Gedragsbeïnvloeding
Verzuimbeheersing betekent niet de ziekte/klacht ter discussie staat, maar het verzuim. Het blijkt veel effectiever om de overwegingen en factoren te onderzoeken die meespelen bij de keuze tot verzuim. Deze keuze kan bevraagd worden, zonder er een kwalificatie goed of fout aan te verbinden. Dit biedt goede aanknopingspunten om met een verzuimende medewerker in gesprek te gaan en te zoeken naar oplossingen.
Aansturing van het gedrag van werknemers is in onze ogen vooral een taak van de leidinggevende. Onze ervaring heeft geleerd dat leidinggevenden hierbij behoefte hebben aan een adequate en deskundige ondersteuning. Wanneer de verzuimbegeleiding uitsluitend aan de bedrijfsarts wordt overgelaten is het gevaar van medicalisering groot. De gezondheidsklacht wordt dan aangegrepen om het verzuim te legitimeren, terwijl achterliggende oorzaken en onvrede niet worden besproken en aangepakt. Hoe meer de leidinggevende zelf regie voert, hoe minder de bedrijfsarts ingezet hoeft te worden.

Rolverdeling
In onze visie ligt de belangrijkste rol bij de leidinggevende. Hij/zij kan het grootste deel van het verzuim zelfstandig met de medewerker bespreken. Zij kunnen samen de oplossing zoeken. Daar hoeft geen dokter aan te pas te komen. Als leidinggevenden dit niet zelfstandig kunnen is er de mogelijkheid om de leidinggevenden hier in te ondersteunen en/of scholen. In onze visie is de rol van de bedrijfsarts dan ook die van adviseur van de leidinggevende. De bedrijfsarts is bij uitstek in staat om op basis van een gestelde medische diagnose te adviseren over mogelijkheden en beperkingen van een medewerker. Het is dan aan de leidinggevende dit te vertalen in een concrete invulling in het werk. In de praktijk betekent dit dat de bedrijfsarts veel ruimte biedt voor direct contact met de leidinggevenden. Hierin past ook onze overtuiging om op uw locatie ons werk te doen.

De bedrijfsarts van Companydoc heeft veel ervaring bij het ontwikkelen en implementeren van deze verzuimaanpak binnen de organisatie en wil hierin graag uw partner zijn.

1 naar Falke & Verbaan